Algemene Voorwaarden

Esther Dekker Mediator & Coach
Céramiquelaan 369
1031 KG  Amsterdam

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, al dan niet begrepen in de mediation overeenkomst of andere overeenkomst, daaronder ook begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht die wordt gegeven aan Esther Dekker Mediator & Coach.

1. Deze voorwaarden wijzen alle andere (algemene) voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

2. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat de opdracht door of namens Esther Dekker Mediator & Coach wordt aanvaard, of door de aanvang met haar dienstverlening door Esther Dekker Mediator & Coach zonder dat opdrachtgever onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan hiertegen bezwaar maakt.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en aanvaard door Esther Dekker Mediator & Coach. De werking van artikel 7:409 BW wordt uitgesloten.

4. De dienstverlening van Esther Dekker Mediator & Coach geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever(s). Derden kunnen aan de uitvoering noch aan de resultaten rechten ontlenen.

5. Indien Esther Dekker Mediator & Coach door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel/ gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

6. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid van Esther Dekker Mediator & Coach leidt of kan leiden, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Esther Dekker Mediator & Coach afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Esther Dekker Mediator & Coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Esther Dekker Mediator & Coach beperkt tot het aan Esther Dekker Mediator & Coach in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar betaalde netto honorarium met een maximum van € 5.000,00 verminderd met de door Esther Dekker Mediator & Coach namens opdrachtgever aan derden betaalde kosten. Bij opzet of bewuste roekeloosheid geldt die beperking niet. Iedere aansprakelijkheid van Esther Dekker Mediator & Coach voor indirecte schade en/of vervolgschade is uitgesloten.

7. Esther Dekker Mediator & Coach zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zo mogelijk overleg met opdrachtgever voeren. Esther Dekker Mediator & Coach is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever ingeschakelde derden. Esther Dekker Mediator & Coach gaat ervan uit, en bedingt bij deze, dat alle aan haar gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart Esther Dekker Mediator & Coach tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet op grove schuld aan de zijde van Esther Dekker Mediator & Coach.

8. Niet alleen Esther Dekker Mediator & Coach, maar ook personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

9. Esther Dekker Mediator & Coach zal voor haar werkzaamheden in de regel een honorarium per uur dan wel een vast tarief per verleende dienst in rekening brengen. De hoogte is onder meer afhankelijk van het specialistische karakter van de opdracht, van de spoedeisendheid van de bijstand en de daarmee samenhangende dienstverlening buiten de reguliere kantooruren en de met de opdracht gemoeide belangen. Esther Dekker Mediator & Coach is bevoegd om haar tarieven jaarlijks aan te passen, ook voor lopende opdrachten.

10. Naast het honorarium zullen de ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten, zoals reis-, verblijf-, en parkeerkosten inclusief BTW aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij anders afgesproken.

11. Het honorarium, vermeerderd met kosten en omzetbelasting wordt in de regel aan het einde van het traject of (twee)maandelijks achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. Indien Esther Dekker Mediator & Coach invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever komen de buitengerechtelijke kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van 10% van de het saldo van de openstaande declaraties en tenminste €250,00.

12. Esther Dekker Mediator & Coach kan in het kader van een overeenkomst met opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen en dit gedurende de overeenkomst onder zich houden. Na beëindiging van haar dienstverlening zal Esther Dekker Mediator & Coach het voorschot verrekenen met haar slotdeclaratie, met andere door opdrachtgever onbetaald gelaten declaraties van Esther Dekker Mediator & Coach dan wel met (te verwachten) facturen van in het kader van de overeenkomst door Esther Dekker Mediator & Coach ingeschakelde derden. Nadat aan alle financiële verplichtingen van opdrachtgever uit de overeenkomst is voldaan, zal Esther Dekker Mediator & Coach het (restant van het) voorschot terug betalen. Over het voorschot zal geen rente worden vergoed.

13. De werkzaamheden kunnen, zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling, worden opgeschort of definitief gestaakt als de door Esther Dekker Mediator & Coach gezonden declaraties niet tijdig zijn betaald of als geen voorschot ter dekking van de werkzaamheden voorhanden is. Esther Dekker Mediator & Coach zal opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

14. Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Wanneer afspraken 24 uur of korter van tevoren worden geannuleerd, is Esther Dekker Mediator & Coach gerechtigd de kosten van de gereserveerde tijd plus eventuele voorbereidingstijd en/ of reistijd in rekening te brengen.

15. Opdrachtgever verplicht zich om zijn klachten en/ of vragen en/ of opmerkingen over de werkzaamheden en/ of de declaraties van Esther Dekker Mediator & Coach binnen 14 dagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan Esther Dekker Mediator & Coach voor te leggen, waarna Esther Dekker Mediator & Coach binnen 28 dagen gemotiveerd zal reageren. In geen geval heeft opdrachtgever het recht om zijn betalingsverplichtingen jegens Esther Dekker Mediator & Coach op te schorten.

16. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

17. Esther Dekker Mediator & Coach verplicht zich om door haar behandelde dossiers in haar archieven te bewaren gedurende de wettelijk vereiste termijn van zeven jaar na het eindigen van de mediation of opdracht in algemene zin, waarna zij de dossiers kan vernietigen.

18. Esther Dekker Mediator & Coach is op grond van de Wet Identificatie bij dienstverlening verplicht de identiteit vast te stellen en de gegevens vast te leggen van haar opdrachtgever en, indien dit vermoed wordt een ander te zijn, van degene aan wie de dienstverlening uiteindelijk ten goede komt. Esther Dekker Mediator & Coach zal daar slechts in door de wet gegeven gevallen van afwijken en aanvaardt jegens opdrachtgever geen aansprakelijkheid voor de vastlegging van de gegevens en de gevolgen.

19. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken door middel van een schriftelijke, door beiden getekende, vastlegging van de afwijkingen.

20. Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht en zijn partijen gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

21. Op de rechtsverhouding tussen Esther Dekker Mediator & Coach en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

T 06 41 38 55 59

info@estherdekker.com