Privacyverklaring

Disclaimer en aansprakelijkheid, cookies, privacy
Op de site van Esther Dekker Mediator & Coach, bureau voor mediation en relatie coaching, verder genoemd: ‘de site’, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Esther Dekker Mediator & Coach, bureau voor mediation en relatie coaching (verder genoemd ‘Esther Dekker Mediator & Coach’) niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie.
Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Esther Dekker Mediator & Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik of de informatie van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.
Esther Dekker Mediator & Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De informatie op deze webpagina’s kan (technische of typografische) fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Esther Dekker Mediator & Coach is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de site van Esther Dekker Mediator & Coach verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Esther Dekker Mediator & Coach verwijst.
De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden zijn gepubliceerd, dan kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
Wij wijzen u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Esther Dekker Mediator & Coach. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen ‘in onze klanten’, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Esther Dekker Mediator & Coach of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Ook gebruiken wij de verkregen informatie om de website te verbeteren. Wij maken ook gebruik van Google Analytics en Google Places. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics en Google Places.

Privacy

Esther Dekker Mediator & Coach gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt op grond van een wettelijke verplichting of in het kader van een klacht of als dat voor de dienstverlening en/of de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden nodig is.
Mediationdossier (lees in plaats van mediation ook coachingsdossier en coach/begeleider)
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan ons verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.
Wij gebruiken de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een mediationopdracht om het mediationdossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft, kunt u helaas geen gebruik maken van onze diensten, omdat wij de diensten niet kunnen uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.
Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen ons indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.
Indien de mediation een verwijzing betreft van een gerecht zal het mediationbureau van het betreffende gerecht worden geïnformeerd over de uitkomst (al dan niet geslaagd) en het tijdsverloop van de mediation. Verdere informatie wordt niet verstrekt aan het mediationbureau tenzij daarvoor toestemming is gegeven en vastgelegd.
Als u gebruik maakt van een toevoeging gelden de voorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand voor het verstrekken van gegevens waarmee is ingestemd bij het aanvragen van een toevoeging.
U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Wij mogen dan geen gegevens meer van u verwerken. Wij kunnen vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zullen het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.
Wij bewaren het mediationdossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende maximaal twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien wij van mening zijn dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Facturering

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die wij verrichten. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.
De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.
Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
U kunt uw persoonsgegevens (ook) opgeven via de website. Het gaat dan om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen.
Tevens kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP adres van waaruit u onze website bezoekt.
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, Linkedin en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.
U heeft het recht om Esther Dekker Mediator & Coach een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Vragen over deze privacyverklaring of als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of als u een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:
info@estherdekker.com
of per post aan:
Esther Dekker Mediator & Coach
Nigellestraat 2
1032 BN Amsterdam

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Esther Dekker Mediator & Coach kan deze privacy verklaring wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.
Datum laatste wijziging: juni 2019

Esther Dekker Mediator & Coach, gevestigd in Amsterdam

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

T 06 41 38 55 59

info@estherdekker.com